issue2

СПОНСОРИ:

Уважаеми автори, благодарим ВИ, че проявявате интерес към нашето издание!

Сигурни сме, че публикуването на материали в “МОРСКА МИСЪЛ” ще допринесе за Вашата професионална изява и защита на по-високи научни степени.

“МОРСКА МИСЪЛ” е сериозно издание, затова при публикуването на Вашите материали спазваме изискванията за публикации на научни и научно-приложни статии.

1. Материалът се представя (изпраща) в редакцията
2. Редакционната колегия определя рецензент
3. След получаването на рецензията редакционната колегия решава:
       + публикуване на статията с посочване името на рецензента
       - публикуване на статията заедно с рецензията
       ! писмен отказ за публикуване на статията
4. Статията заедно с рецензията се изпращат на автора
5. Авторът представя отново статията в редакцията, подготвена според изискванията, описани по-долу!

За повече подробности относно изискванията към материалите, моля погледнете връзката по-долу:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА СТАТИИТЕ


[Начална] [За изданието] [Публикувайте] [Реклама] [За контакти] [Връзки]

ORKA studio - © 2004
webmaster - nastev@orkastudio.com