issue2

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА СТАТИИТЕ

Статиите трябва да са подготвени за печат - не се предвижда допълнителна обработка! Всяка статия се представя в запис на дискета и два екземпляра - по един на български език и на английски език, отпечатани качествено и без прегъване! Препоръчителен брой страници е до 6 - изключения се допускат с решение на Редакционната колегия. Не се допуска над 1/4 от последната страница на статията да е празна!

       ВСЯКА СТАТИЯ ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА:
 - заглавие
 - имена на авторите
 - адреси на авторите - служебни, e-mail
 - резюме
 - ключови думи
 - увод
 - изложение
 - заключение
 - благодарност(и) (не е задължително)
 - литература
 - приложение(я)
 - заглавие, имената на авторите и резюме на английски за екземпляра на български език и заглавие, имената на авторите и резюме на български за екземпляра на английски език.

       ФОРМАТ
 - формат на страницата - DIN A4 (297/210)
 - разстояние между редовете - single spaced
 - отстъп - горе, долу, ляво, дясно по 2 см
 - заглавието, имената на авторите, адресите, резюметата и ключовите думи да бъдат в една колона с широчина 17 см
 - изложението, заключението, благодарности, литературата и приложението да бъдат в две колони с разстояние между тях 0,7 см (широчина на колоната 8,15 см)
 - страниците не се номерират, а номерът им се отбелязва на гърба на страницата с молив
 - не се допускат бележки под черта (footnotes)

       ТИП И РАЗМЕРИ НА ШРИФТА
Тип на шрифта: Times New Roman
Размери на шрифта (в points):
 - 12 за заглавието, с главни букви, BOLD, центрирано
 - 11 за имената на авторите, центрирани, собствено и фамилно - например Петър АНТОВ
 - 10 за E-mail и служебни адреси на авторите, разположени под името на всеки съавтор
 - 11 Italic за резюметата с 1 см отстъп отляво и отдясно, центрирано
 - 11 Italic за ключовите думи с 1 см отстъп отляво и отдясно, ляво подравняване
 - 11 за увода, изложението, заключението

<- към предишната страница

 - 11 за заглавията на отделните точки, bold, ляво подравняване
 - 10 за тескта към фигурите и таблиците, bold, центриран
 - 11 за формулите, центрирани
 - 11 за номерацията на формулите, в кръгли скоби (например - (1), (2) и т.н.), ляво подравняване
 - 11 за ЛИТЕРАТУРАТА, с главни букви, центрирано
 - 10 за благодарностите, наименованията на литературните източници и приложенията

       РАЗСТОЯНИЯ
 - над заглавието да има 5 свободни реда
 - между заглавието и имената на авторите да има 1 празен ред
 - между именат на авторите и E-mail 0,5 ред
 - между E-mail и адресите на авторите 1 ред
 - между адресите и резюмето 2 празни реда
 - между резюмето и ключовите думи 1 ред
 - след ключовите думи 2 празни реда
 - пред заглавие на нова точка (раздел) 1 ред, а след заглавието 0,5 празни реда
 - между текста и формулите по 1 празен ред
 - преди и след фигурите по 1 празен ред
 - над ЛИТЕРАТУРА 2 реда, а след - 0,5 ред
 - между заглавията на цитирани литературни източници да има по 0,5 празни реда
 - над преведеното заглавие 5 реда, между него и имената на авторите 1 ред. а между имената на авторите и преведеното резюме - 2 реда

       ФИГУРИ
Фигурите да са с широчината на една колона. Ако това не е възможно, се допуска да бъдат разположени на цялата широчина - 17 см.

       ЛИТЕРАТУРА
 - Литературата в текста трябва да бъде цитирана в квадратни скоби, като се посочват името на автора и годината:
 - Един автор: ..Иванов [1965] посочва, че...
 - Ако един автор има повече от една цитирани работи от една година, се записва:
   ...Антонов [1998а] или ...Антонов [1998b] и т.н.
 - Когато авторите са повече от един:
   Петров и др. [1997] или Luck et al [1991]
 - Литературата се подрежда в азбучен ред без номерация, ляво подравняване! Изрежда се първо литературата, която е на кирилица, а после тази на латиница.
-------------------------------------------------

1. Материалът се представя в редакцията
2. Ред. Колегия /РК/ определя рецензент
3. След получаване на рецензията РК решава:
  + публикуване с посочване само кой е рецензент
  - публикуване на статията и рецензията
  ! писмен отказ за публикуване на материала
4. Статията се предоставя на автора за подготвяне според изискванията, написани по-горе!!!


[Начална] [За изданието] [Публикувайте] [Реклама] [За контакти] [Връзки]

ORKA studio - © 2004
webmaster - nastev@orkastudio.com